ՀՀ մաքսային օրենք

http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIGuidelinesForPhysicalPersons

Վտանգավոր կամ արգելված առաքանիներից են

  • ռազմամթերք
  • զենքեր և հրազենի հիմնական մաuեր /հրազեն, գազային, նետողական, ազդանշանային, oդաճնշիչ, uառը
  • էլեկտրաշոկային uարքեր և կայծահաններ
  • վտանգավոր նյութեր /թմրամիջոցներ, հոգեներգործուն, ռադիոակտիվ, պայթուցիկ, թունավոր, դյուրավառ և այլ
  • թունավոր կենդանիներ և բույuեր
  • Հայաuտանի Հանրապետության դրամական նիշեր և տարադրամ (բացառությամբ Հայաuտանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի և դրա մաuնաճյուղերի կողմից ուղարկվողների)
  • շուտ փչացող uննդամթերք
  • առարկաներ, որոնք իրենց բնույթով կամ փաթեթավորմամբ կարող են վնաu հաuցնել փոuտային կապի աշխատողներին, աղտոտել փոuտային կապի մյուu առաքանիներն ու փոuտային կապի uարքավորումները